DIRA

Udruga za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju
i poticanje harmoničnog razvoja djece i mladih

Katančićeva 3,
10000 Zagreb
CROATIA
T +385 1 4816 074
F +385 1 4816 000

 

info@dira.hr

Statut

 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 88/01), Osnivačka skupština Udruge za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju i poticanje  harmoničnog razvoja djece i mladih „DIRA“ iz Zagreba, Đorđićeva 14, održana 06.07.2010. godine, donijela je

 

 

S T A T U T

 

Udruge za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju i poticanje  harmoničnog razvoja djece i mladih „DIRA“

 

I

 

 

O S N O V N E    O D R E D B E

 

                                                           Članak 1.

 

 

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

 

 

                                                           Članak 2.

 

Naziv udruge je: Udruge za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju i poticanje  harmoničnog razvoja djece i mladih “DIRA“.

Skraćeni naziv udruge je: „DIRA“.

Sjedište udruge je: Đorđićeva 14, Zagreb.

 

 

                                                           Članak 3.

 

Udruge za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju i poticanje  harmoničnog razvoja djece i mladih „DIRA“  je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

Udruge za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju i poticanje  harmoničnog razvoja djece i mladih “DIRAR“  je neprofitna pravna osoba.

 

Udruga može osnivati podružnice koje samostalno nemaju svojstvo pravne osobe.

 

 

                                                           Članak 4.

 

Udruga ima pečat.

Oblik pečata Udruge bit će određen posebnom odlukom Upravnog odbora, a na njemu će biti upisan tekst koji glasi: Udruge za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju i poticanje  harmoničnog razvoja djece i mladih „DIRA“– Zagreb.

 

 

                                                           Članak 5.

 

Udrugu zastupa Upravni odbor.

 

Članovi Upravnog odbora zastupaju udrugu samostalno, osim u financijskom poslovanju,  što će biti regulirano pravilnikom o radu Upravnog odbora.

 

Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

                                                            

II

 

                     C I LJ E V I   I   D J E L A T N O S T I   U D R U G E

 

 

                                                           Članak 6.

 

 

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja rada s djecom s poteškoćama u razvoju te harmoničnog razvoja djece i mladih.

 

 

Članak 7.

 

 

Djelatnosti Udruge su da:

      -     planira rad,

-       okuplja djecu s i bez poteškoća u razvoju i njihove roditelje, te druge zainteresirane građane s ciljem realizacije  programa Udruge;

-       identificira, obrađuje i objavljuje podatke o problematici djece s poteškoćama u razvoju (znanstveno-istraživački rad), te se zalaže za njeno uklanjanje;

-       pruža psihosocijalnu pomoć i savjetovanje roditeljima djece s poteškoćama u razvoju (individualni i grupni pristup), te u tu svrhu osigurava stučni tim za savjetodavni rad (socijalni radnik, pravnik, psiholog, rehabilitator i dr.);

-       zalaže se za poštivanje prava djece s poteškoćama u razvoju;

-       angažira stručnjake različitih profila iz pojedinih područja značajnih za djecu s poteškoćama u razvoju (logoped, fizioterapeut, rehabilitator, defektolog, liječnik, psiholog, kineziolog, muzikoterapeut i dr) za terapeutski rad s djecom s poteškoćama u razvoju;

-       razvija programe međunarodne suradnje te uključuje u rad inozemne stručnjake iz pojedinih područja značajnih za djecu s poteškoćama u razvoju (logoped, fizioterapeut, rehabilitator, defektolog, liječnik, psiholog, kineziolog, muzikoterapeut i dr) za terapeutski rad s djecom s poteškoćama u razvoju;

-       prikuplja i raspodjeljuje humanitarnu pomoć, dobrovoljne priloge i darove te dotacije iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionlane) samouprave te fondova za djecu s poteškoćama u razvoju, a radi ostvarenja ciljeva i djelatnosti Udruge;

-       organizira društvene, kulturne, zabavne, sportske i rekreativne aktivnosti za djecu s poteškoćama u razvoju i njihove roditelje i druge zainteresirane građane;

-       organiza grupne izlete i kampove za djecu radi poticanja druženja i boravka u prirodi djece, roditelja i drugih zainteresiranih građana;

-       organizira radionice, igraonice i pomoć u učenju za djecu s i bez poteškoća u razvoju;

-       organizira stručne skupove vezane uz problematiku djece s poteškoćama u razvoju te sudjeluje na istima u organizaciji drugih udruga i institucija;

-       organizira edukacije stručnjaka različitih profila iz pojedinih područja značajnih za djecu s poteškoćama u razvoju (logoped, fizioterapeut, rehabilitator, defektolog, liječnik, psiholog, kineziolog, muzikoterapeut i dr), kao i roditelja, a  radi poboljšanja kvalitete rada s djecom s poteškoćama

-       informira javnost o aktivnostima poduzetima radi ostavrenja ciljeva i djelatnosti Udruge, kao i o akcijama prikupljanja humanitarne pomoći i donacija;

-       izdaje knjige i časopise, iz područja svoje djelatnosti;

-       jača suradnju sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

 

 

                                                          Članak 8.

 

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

       -   pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim,   

            izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan  način;

       -   javnim priopćavanjem;

       -    izdavanjem stručnog časopisa;

       -    izdavanjem zbornika i kataloga s radovima članova Udruge,

       -   izradom web stranice te pokretanjem foruma na internetu

 

                                                               III

 

 

                                     Č L A N S T V O   U   U D R U Z I

 

                                                           Članak 9.

 

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba.

 

Članstvo u udruzi može biti:

            a. redovni član;

            b. pridruženi član;

            c. volonter;

            d. počasni član.

            e. član podupiratelj

 

Članak 10.

 

Redovnim članovim Udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke osobe i pravne osobe  koje prihvaćaju Statut i druge opće akte Udruge te uredno izvršavaju obveze članova.

 

Pravnu osobu u radu Udruge zastupa za to ovlaštena osoba. U slučaju pravne osobe koja je također udruga ili neka druga članska organizacija, tada i svi njezini članovi mogu dobiti status pridruženih članova Udruge.

 

Pridruženim članovima mogu postati poslovno sposobne fizičke i pravne osobe koje prihvaćaju Statut Udruge, a žele se uključiti u rad Udruge te sudjelovati u realizaciji pojednih projekata i djelatnosti i promicanju ciljeva Udruge, s tim da su obvezne mjesečno volontirati   najmanje 10 sati u provođenju aktivnosti Udruge.

 

Volonterom može postati svaka osoba koja želi sudjelovati u radu i promicanju interesa Udruge.

 

Počasnim članom postaje osoba koja svojim naročitim djelovanjem pridonosi ukupnom razvoju i ostvarivanju ciljeva Udruge, a bira se na prijedlog Upravnog odbora Udruge i uz suglasnost Skupštine.

 

Počasni članovi oslobođeni su plaćanja članarine.

 

Članovi podupiratelji mogu postati fizičke i pravne osobe koje prihvaćaju Statut Udruge, a žele financijski i na druge načine podupirati rad Udruge.

 

Članove podupiratelje prima u Udrugu Upravni odbor.

 

Primanje u članstvo inicira se ispunjavanjem pristupnice, a o primanju odlučuje Upravni odbor. Pojedinačni uvjeti primanja u pridruženo članstvo bit će uređeni posebnim Pravilnikom.

 

 

Članak 11.

 

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik Udruge. Tajnik Udruge vodi poseban registar za svaku kategoriju članstva Udruge.

 

Udruga vodi poseban Registar pridruženih članova te evidenciju vrste i trajanja aktivnosti koje su pridruženi članovi poduzeli, proveli i u kojim sudjeluju.

 

Danom upisa u popis članstva stječu se prava i obveze člana, a postaje se članom danom uplate članarine.

 

Upravni odbor Udruge određuje godišnji iznos članarine.

 

Obveznici plaćanja članarine su redovni i pridruženi članovi, dok ostale kategorije članstva nisu obvezne plaćati članarinu.

 

Načini plaćanja i popusti pri plaćanju članarine uredit će se posebnim Pravilnikom.

 

Svaki pridurženi član može postati redovni član plaćanjem  ukupnog iznosa godišnje članarine za redovnog člana.

 

 

 

 

                                                      

                                                       Članak 12.

 

Redovnim  i priduženim članovima udruge izdaje se članska iskaznica.

 

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom. 

                                                          Članak 13.

 

Prava i obveze redovnih članova su:

     

-       birati i biti biran u tijela Udruge

-       ostvarivati i promicati zastupanje interesa Udruge

-       sudjelovanje u aktivnostima Udruge

-       poštivanje odredbi Statuta i drugih Odluka Udruge

-       biti obaviješten o radu Udruge

-       davati prijedloge, mišljenja i primjedbe za kvalitetniji rad Udruge

-       čuvanje i podizanje ugleda Udruge

-       čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,

       -   čuvanje i podizanje ugleda Udruge.

 

Prava i obveze pridruženih članova su:

      -     volontirati najmanje 10 sati mjesečno u provođenju aktivnosti Udruge,

-       ostvarivati i promicati zastupanje interesa Udruge

-       sudjelovanje u aktivnostima Udruge, i to u omjeru koji će odrediti Upravni odbor udruge

-       poštivanje odredbi Statuta i drugih Odluka Udruge

-       biti obaviješten o radu Udruge

-       davati prijedloge, mišljenja i primjedbe za kvalitetniji rad Udruge

-       čuvanje i podizanje ugleda Udruge

-       čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza

 

 

 

                                                          Članak 14.

 

Članstvo u Udruzi prestaje:

        -   prestajankom postojanja Udruge,

        -   dragovoljnim istupom,

        -   ispisom iz članstva,

        -   neplaćanjem članarine,

        -   isključenjem,

        -   smrću člana.

 

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

 

Član Udruge može bit isključen ako ne izvršava svoje obveze, ako prekrši odredbe  Statuta, ako ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi ili njenom članstvu. Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od 15  dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge u povodu žalbe  je konačna.    

 

Članak 15.

 

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Upravni odbor.

 

                                                                  IV

 

                                          

                                                 T I J E L A   U D R U G E

 

                                                             Članak 16.

 

Članovi upravljaju Udrugom preko svojih izabranih predstavnika u tijelima Udruge.

 

Tijela Udruge su:

        -   Skupština

        -   Upravni odbor

        -   Predsjednik

        -   Dopredsjednik

        -   Tajnik

 

Mandat svih tijela Udruge traje 4 (četiri) godine s mogućnošću reizbora.

 

Svakom predstavniku u tijelima Udruge može i prije određenog roka prestati mandat u sljedećim slučajevima:

      -  ostavke

      -  opoziva

      -  smrti

U tom slučaju Upravni odbor imenuju drugu osobu iz redova članova Skupštine, a izbor se verificira na prvoj Skupštini.

 

 

                                                          SKUPŠTINA

 

                                                             Članak 17.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge te po jedan predstavnik pravne osobe redovne članice Udruge, a kojega imenuje osoba ovlaštena za zastupanje.

 

Pravo glasa imaju samo redovni članovi.

 

Skupštini  mogu prisustvovati i ostali članovi bez prava glasa.

 

Na sjednice skupštine predsjednik Udruge može pozvati volontere, predstavnike tijela državne i lokalne (regionalne) samouprave, fondova, zaklada, ustavnova i službi, stručnjake i druge osobe od interesa za Udrugu bez prava odlučivanja.

                                                           Članak 18.

 

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine u pravilu 30 dana prije isteka mandata tijelima Udruge. Izborna skupština se održava prema potrebi.

 

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

 

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

 

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelju su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

 

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj ( odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice ).

 

 

                                                              Članak 19.

 

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će rukovoditi Dopredsjednik.

 

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

 

 

                                                              Članak 20.

 

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donovi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina. Ukoliko Skupštini ne pristupi natpolovična većina članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od osam dana, s time da tada Skupština donosi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje 1/3 članova Skupštine.

 

Glasovanje je u pravilu javno osim kada Skupština odluči da će se o pojedinim pitanjima glasovati tajno.

 

                                                             Članak 21.

 

Skupština udruge:

      -  donosi Statut Udruge, njegove izmjene i dopune

      -  utvrđuje politiku razvitka Udruge i donosi godišnji program rada iste

      -  donosi financijski plan i usvaja završni račun,donosi druge akte i odluke vezane za rad             Udruge,

     -   bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge, bira i                        razrješuje članove Upravnog odbora,

     -   razmatra i usvaja izvješća Upravnog odbora o radu Udruge,

     -  daje smjernice za rad Udruge,

   -   odlučuje o žalbama članova na odluke o prijemu/isključenju u članstvo Udruge,

   -   odlučuje o prestanku rada Udruge,

   -   obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

 

UPRAVNI ODBOR

 

Članak 22.

 

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između zasjedanja Skupštine.

 

Upravni odbor ima najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) članova.

 

Radom Upravnog odbora rukovodi Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti Dopredsjednik Udruge.

 

Članak 23.

 

Sjednicu Upravnog odbora saziva Predsjednik, a u odsutnosti Predsjednika Dopredsjednik Udruge.

 

Sjednica Upravnog odbora može se održati ako je pristuna natpolovična većina članova Upravnog odbora.

 

Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

 

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje Predsjednik, a moraju se održati najmanje jedanput u 3 (tri) mjeseca.

 

Članak 24.

 

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran skupštini.

 

Upravni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

 

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine.

                                                     

PREDSJEDNIK

  

                                                              Članak 25.

 

 

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

 

 

                                                          Članak 26.

 

Predsjednik:

        -   zastupa Udrugu,

        -   saziva Skupštinu Udruge,

        -   rukovodi radom Skupštine Udruge,

        -   utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i  

            prihvaćanje,

        -   utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,

        -   brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odkuka Skupštine Udruge,

        -   upravlja imovinom Udruge,

        -   podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,

        -   imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,

        -   brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

        -   nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,

        -   donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,

        -   obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

                                                            Članak 27.

 

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

 

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

 

                                                   DOPREDSJEDNIK

 

                                                            Članak 28.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik.

 

Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

 

 

                                                           T A J N I K

 

                                                            Članak 29.

 

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

 

Tajnik Udruge vodi registre članova.

 

                                                           Članak 30.

 

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge te radi obavljanja stručnih, materijalno-financijskih, administrativno-tehničkih i drugih poslova i zadataka neophodnih za ostvarivanje programa rada i djelatnosti Udruge,  Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene stručne službe ili druga radna tijela, s potrebnim brojem radnika.

 

Odlukom o osnivanju stručne službe ili radnih tijela utvrđuje  se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

Međusobna prava, obveze i odgovornosti djelatnika Stručne službe ili drugog radnog tijela i Udruge uređuju se Ugovorom o radu sukladno Zakonom, koji zaključuju djelatnici stručne službe i ovlaštena osoba Udruge kao predstavnik poslodavca.

 

 

                                                                  V

 

 

                  I M O V I N A   I   N A Č I N   S T J E C A NJ A    I M O V I N E

 

                                                           Članak 31.

 

Imovinu Udruge čine:

        -   novčana sredstva,

        -   pokretne stvari,

        -   nekretnine,

        -   druga imovinska prava

koje je Udruga stekla u skladu sa Zakonom i Statutom.

 

                                                           Članak 32.

 

Ako se osnuje Stručna služba, Udruga osigurava potrebna financijska sredstva za rad iste.

 

Za ostvarivanje svojih ciljeva, programa, projektata i zadataka, Udruga stječe sredstva iz

            -  članarine,

            -  dobrovoljnih priloga,

           -   sponzorstva,

            -   obavljanjem dopuštene djelatnosti,

            -  dotacija na osnovi provedenog natjčaja iz državnog proračuna za programe ili                     projekte,

           -  dotacija na osnovi provedenog natječaja iz gradskog proračuna za projekte ili                       programe,

           -  fondova, fondacija i zaklada,

            - prihoda od igara na sreću i nagradnih igara te prihoda od organiziranja manifestacija,

            -  domaćih i međunarodnih, vladinih i nevladinih, srodnih i suradničkih organizacija i              udruge te

            -  ostalih prihoda ostvarenih u skladu sa zakonom.

 

Članak 33.

 

Udruga svoju djelatnost obavlja bez namjere stjecanja dobiti.

 

Ako se dobit ostvari, koristi se isključivo za obavljanje i unapređivanje Statutom utvrđenih ciljeva i zadataka Udruge.

 

Financijsko računovodstveni poslovi povjeravaju se stručnoj osobi.

 

Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa posebnim zakonskim propisima.

Za svaku godinu Udruga donosi financijski plan i godišnji obračun.

 

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja knjigovodstva neprofitnih organizacija.

 

                                                           Članak 34. 

 

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

                                                               VI

 

 

                         P R E S T A N A K   P O S T O J A NJ A   U D R U G E

 

 

                                                           Članak 35.

 

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

 

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti osnivačima Udruge.

 

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

                                                                 VII

 

 

                         P R I J E L A Z N E   I   Z A V R Š N E   O D R E D B E

 

 

                                                             Članak 36.

 

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

 

 

                                                             Članak 37.

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

 

 

 

 

 

U Zagrebu, 06.07.2010.godine

 

 

__________________________________                                     

                                                                                          PREDSJEDNIK UDRUGE

ANA-MARIJA DUJMOVIĆ ROKSANDIĆ